Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja na roky 2014-2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Trencianskeho kraja na roky 2014-2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja na roky 2014 - 2020
Program opráv a údržby dialnic a rýchlostných ciest na roky 2013 - 2017
Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 - 2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja na roky 2014 - 2020
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020
Cestná databanka
TEN-T Slovensko
Indikatívny zoznam projektov Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020
Prognózovanie výhladových intenzít na cestnej sieti do roku 2040
Prehlad údajov o sieti cestných komunikácií SR
Správa o hodnotení strategických dokumentov - Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II
Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja na roky 2014 - 2020
Program opráv a údržby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2013 - 2017
Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 - 2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja na roky 2014 - 2020
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020
Cestná databanka
TEN-T Slovensko
Indikatívny zoznam projektov Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020
Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040
Prehľad údajov o sieti cestných komunikácií SR
Správa o hodnotení strategických dokumentov - Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II