Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja na roky 2014-2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014-2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja na roky 2014-2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020
Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016-2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014-2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023
Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj - VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE
Územný plán VÚC Trnavský kraj - komplexný návrh funkčného využívania a technického vybavenia
Územný plán VÚC Nitriansky kraj - Územny generel dopravy - Výkres verejného dopravného vybavenia
Územný plán VÚC Trenčianský kraj
Územný plán VÚC Banskobystrický kraj
Územný plán VÚC Žilinský kraj
Územný plán VÚC Košický kraj
Územný plán VÚC Prešovský kraj